Ya Êşqê Ti ya Karmîka Nîo Letê Gion Ti Ya ?

Ya êşqê ti ya karmîka nîo letê gion ti ya ?

Hieyat şima di çîyog şima bî wahar yî miheqeq yo armancê yî esta.
Şima wazên rolê partnerê xwe bimusî ?

Feylesofîyê Hindî di êşqog şima tor cuyên, tuwetor êşqon o çîyog ma yin ra musên, derhêq yin di zîyed ra vatê êstî.

Rêrê têna semedê ders dayîşa merdimog yen o kuwen heyat ma, cuyayîş ma di semêd yo mîsyona qidênayîş estîş yî ra bê xeber, ma vonîg bêkna hettona merg ma pîya monên.

Eyêra eşq di dec ontiş zaf zîyedo o semedê innî înada zafîn ma kên mehkumê cuyayîş xwe.

Bingê şabîyayîş gradayê giradayîş nebîyayîşu, yanê heyat yo duweğa o yo çî tek hetona pênî nişin. Ek ma innê fehmbikir se nîo êşq di, nîo qidîyayîş yî di ma dec nioncên o ma pê hîna bên ğidar.

Inna yo mînakag zaf dêc eg wazen wa semedê dec dayişa bîyer o heyaat makur honca ben ardimcî cuyayîş ma o ma pê bên ğidar o pîl.

Guwerê feylesofîya khon guwere innî êşq, pirsgirêkîg namê qidênayîş o zonayêg gê ma pê pîl bînê eyî nio ma xu çim ra vîyarnê, nîo namê zonayîs. Êra ma dima kaşbên o hetona ma vêrşayîş xwe temom mekîr ma ca niverdên o honca pêser yên.

Merdîmog kuwên cuyayîş ma yo armancê xwe esta.

Êsqa karmîk, eyîg yo gurîr nibên o ma biwazez honca yobîyayîs yinog nemumkun o tim tim eyîk hê yo barîzayîş di eyin temsîl kena. Êşqa kormîk torî eyînig yo rola duşmên esta torî yina kuwena hieyat ma o semedê vênayîş cîyog ma niwazên o him holê him xirabê vênayîş dona ma musnayiş o torî merdîmog zuwar donî mêzg çoy, torî yin yena.

Innî rolasyon rîcyayê o çend ma bidecnîz honca ma donî domir o tim tim xwe dibare kênî. Êra şima eşkênî zerrê xwe pê pak bikîr, xura xwe duyîr fîn o bêşk vêr şîr.

Sobnîyaz gonîg yo qêde fikîryên (Yanê eyîg semedê yo armanca yên kuwen cuyayîş şima) o cuyayîş şima di eyînig hîna qedîr qîmet yin estu. Innî êsqa platonîk o gonîg dilêtî.

Êşq Kormîk; pirsgirêg cuyayîs vîrênîg êr gera caleser bi bî eyî.

Êşq platonîk ; gonîg covêrra yên sinasnayîş yino o êra yo duyerim di heskerdişu.

Wextog yo merdîm yo duwerîm di vênayiş di ma zêr kuwên de semêd yî innî merdîm wahar yo gonîg, cuyayîş xwe wo vîren di torî şima wa zere xwe kerda a o kerda vila. Eyêra inkê inni cuyayiş di honê yen sinasnayiş.

Sobnîyaz esîl xwe gondilêt kuwên sêr sînayiş platonîk o kormîk êşq .Êsîl xwe innî alaqayê ewik mehkumî monayîş tor şimawa monen o temsîlkerdîş alaqê merdimig yo bînîr benu esta. Wextog ewig zer o gon ra torî şima yo qêdew ewi vîcyen werte yo rehetê, sukunê , sînayîş ra ser şin o piru. Êra innî torî gondileton ra wet, ewig ma ken bêhîvî o ma yo « geconê » ra ken hîsdar gera tîenon mêbî.

Pîyerê merdimon xub xu, xwe sera’z eşkênî bicuyî. Inni nîn yo mehnag ek ma vêr yoy di nî se ma şê nibên o inni alêqê xwe pê dinya madî nî, pê manevî dinya alaqê xwe esta. Gondilêt semedê ardîmkerdîs yobîn yên pîyehet Rêrê dilêt gon şima semêd pîlbîyayîs şima yen, wazîfê xwe ken o bîryen a…

Gondilêt semedê yobîn tecrube dayîş o pîlbîyayîşa yobîn vênên o pê ardîm yin biras yobîn êra yên pîyehet.

Êra gera semêd innîya hêvîyê ti meşîkî.Ek hellabîn merdimog mi ti rî ard ziwon, ek şima hama tîye het namê se bêkna tênayê hêvîyê ti şiknena. Êra yo xap meşu o dom mekur. Herçî wêxt yî amo se yen, nîoz bêkna amo vîyert o şu. Êra gê ti giron o giron vîyerton gê beşkawî.

Xwe vîra mekîreg, sînayîş semedê gon ra hîna ma holib êra kuwen hieyat ma. Inqêde pênî di ma hîna mehkem rahar xwe vênên o şoq xwe kén raşt.

Kozmîk lew şima sera bî…

Zaze Mahabadi

Seba ke ti bultenê ma yê nasnayîşî bigîrê/a ma de têkilî rone!